Δευτέρα 7 Ιουλίου 2014

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑΙ

Δυνατότητα να αποπληρώσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΥΑΙ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους έχουν εκατοντάδες κάτοικοι της περιοχής.
Οι όροι των ρυθμίσεων αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης και είναι ήδη σε ισχύ.
Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές που είναι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης ενώ οφειλές που δεν θα ρυθμιστούν θα βεβαιωθούν στο δημόσιο ταμείο για την είσπραξή τους.

α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
β) Σε δύο  έως δώδεκα  μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 90% από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
γ) Σε δεκατρείς έως είκοσι τέσσερις μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75% από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
δ) Σε είκοσι πέντε έως τριάντα έξι μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60% από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
ε) Σε τριάντα επτά έως σαράντα οκτώ μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45% από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
στ) Σε σαράντα εννέα έως εξήντα μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 25%)από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
 Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να κατατεθεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Ι. μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2014. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι διαφορετικός από τον ιδιοκτήτη, το αίτημα θα υπογράφεται και από τον ιδιοκτήτη.
Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Οι δόσεις μπορούν να ορισθούν μετά από αίτημα του οφειλέτη σε διμηνιαίες και διπλασίου ποσού, αρκεί να μην υπερβαίνουν το συνολικό διάστημα εξόφλησης που ορίζεται στις μηνιαίες δόσεις, κατά περίπτωση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΙ απευθύνει έκκληση σε όλους τους συμπολίτες να προχωρήσουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις των οφειλών τους.
Οι όροι είναι ιδιαίτερα ευνοϊκοί και μπορούν να αποτελέσουν βασικό κίνητρο προκειμένου να υπάρξει σταδιακή εξόφληση των χρεών γεγονός που θα επιτρέψει και στην επιχείρηση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και στο έργο που εκτελεί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου