Τρίτη 1 Ιουλίου 2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων

Την Τετάρτη στη μία και μισή το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.
Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 28 θέματα, εκ των οποίων τα περισσότερα έχουν υπηρεσιακό χαρακτήρα.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος
1.    Έγκριση όρων προκήρυξης υποτροφίας εξωτερικού, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Ελευθ. Μπάρκα» έτους 2014»
2.    Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Σωτηριάδη Αλίκη του Δημητρίου, λόγω συνταξιοδότησης
3.    Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Ζήση Δάφνη του Ιωάννη, λόγω συνταξιοδότησης
4.    Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Κωστούλα Παρασκευή του Δημητρίου, λόγω συνταξιοδότησης
5.    Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην Ζιάκκα Σπυριδούλα  του Γεωργίου, λόγω συνταξιοδότησης
6.    Έγκριση επιστροφής ποσού στην Τράπεζα της Ελλάδος του 9ου αρνητικού λογαριασμού του έργου: «Ύδρευση Δήμου Ανατολής – Β’ Φάση» ( ΕΣΠΑ Δ.Ε. Ανατολής) και διάθεση πίστωσης
7.   Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού των: 1. Εταιρείας με την επωνυμία «Αικατερίνη Τσαγκογιάννη & Υιός Ο.Ε.» και 2. Κων/νου  Τσαγκογιάννη
ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
8.    Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικον. έτους 2013, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ
9.    Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση έτους 2013, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών
Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ, Πρόεδρος Δ.Σ
10.  Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση έτους 2013, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Περιφερειακού Θεάτρου Ιωαννίνων
Εισηγητής: κ. Γ. Λώλης, Πρόεδρος
11.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» έτους 2014
Εισηγητής: κ.Κων. Γκόγκος,  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Υπηρεσιακός εισηγητής: κ. Κων/νος Πανταζής Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας
12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για τροποποίηση υψομετρικών μελετών στις οδούς Θ. Κομνηνού Μ103 (από  Κ406 έως Δ3) και Εκτελεσθέντων Τσιάρα-Φίλιου-Τάτση Μ97 (από Δ16 έως Κ407) του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νέα Ζωή-Μέλανδρα του Δήμου Ιωαννιτών.
13.   Καθορισμός τιμής μονάδος υπολογισμού των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του Δήμου με τις ιδ/σιες με Κ.Α. 0106142/ Ο.Τ. 54 & 0106143/ Ο.Τ. 53 Αγγελικής & Χρυσοβαλάντου Θάνου, λόγω εφαρμογής του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Καρδαμιτσίων Δ.Ι. 
14.   Καθορισμός τιμής μονάδος της οφειλόμενης από το Δήμο αποζημίωσης  προς την ιδ/σια με Κ.Α.0126035 Βαρβάρας Τσάγκα (φερόμενη ιδ/τρια) στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο Καρδαμιτσίων Δ.Ι., λόγω ρυμοτομίας. 
15.  Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών από την ιδ/σια με Κ.Α. 100402 Περικλή Ντέτσικα, Σαββούλας Ντέτσικα και Χρυσαυγής Μάστορα-Ντέτσικα,  στο Ο.Τ. 426 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Βρυσούλας-Μπονίλας Δήμου Ιωαννιτών, λόγω προσκύρωσης έκτασης Ε= 0,51 τ.μ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
16.  Εκδίκαση ενστάσεων κατά της αριθ. 100/2014 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νεοχωρόπουλου Δήμου Ιωαννιτών, στο Ο.Τ. 80 «Πράσινο – Παιδική Χαρά».
17.  Έγκριση τροποποίησης περιβαλλοντικών όρων του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και σταθμού παραγωγής ΗΕ με καύση βιοαερίου στην περιοχή του αεροδρομίου του Δήμου Ιωαννιτών, στο Νομό Ιωαννίνων»
18.  Έγκριση παραχώρηση παρόχθιας ζώνης στη λίμνη Παμβώτιδα του Δήμου Ιωαννιτών για την εκτέλεση έργων από την Hellenic Seaplanes SA.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος
19. Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Δημήτριο Τσιάνο για επιχείρηση μαζικής εστίασης (κινητή καντίνα)
20.  Έγκριση παραχώρησης χώρου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Καλλιθέας Ιωαννίνων, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
21. Έγκριση παραχώρησης χώρου στον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Οργανισμό «Καλαρρύτες», για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.
22.  Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων  για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.
ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εισηγητής: κ. Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος
23.  Έγκριση παραλαβής μελέτης του έργου: «Μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης Κατσικά»
24.  Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα μελέτης του έργου:  «Μελέτη κυκλοφοριακής ρύθμισης Κατσικά»
25.  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Διαμόρφωση Πλατειών Δήμου Ανατολής»
26.  Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή γηπέδου Δ.Δ. Μπάφρας – Νεοκαισάρειας»
 ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
 27Έγκριση υποβολής αιτήματος για διάθεση θέσεων μαθητείας στον Δήμο, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος πρακτικής άσκησης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας  για το σχολικό έτος 2014-2015. (Έγγραφο ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας  Ιωαννίνων: Α.Π. 2273/20-6-2014)
Εισηγητές: κ.κ. Αθαν. Μανταλόβας & Δημ. Κατηρτσίδης, Αντιδήμαρχοι
 28. Διατύπωση απόψεων –προτάσεων του Δ.Σ. για την παράταση της απαγόρευσης κυνηγίου όλων των θηραμάτων στη Λίμνη Παμβώτιδα και στις εκτάσεις γύρω απ’ αυτή καθώς και στην περιφέρεια Τ.Κ. Μάζιας. (Έγγραφα Δασαρχείου Ιωαννίνων: Α.Π. 33935/2930/2-6-2014 και 32811/2813/17-6-2014)
   Εισηγητής: κ. Φίλ. Φίλιος, Δήμαρχος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου